Uređaj za diferencijalnu motridbenu kalorimetriju

DSC pripada termoanalitičkim metodama i ima široku primjenu u istraživanjima fizičko-kemijskih  parametara (točka topljenja, temperatura prijelaznog stanja), termalnih promjena tokom faznih prijelaza, reakcija oksidacije, kao i praćenja termalnih promjena kod drugih kemijskih reakcija. DS kalorimetar je uređaj koji mjeri razliku u količini topline koja je potrebna da bi se temperature uzorka i referentnog materijala, podvrgnutih različitim toplinskim tretmanima hlađenja i grijanja, održale jednakim.

Na uređaju će se moći vršiti:

  • analize termofizičkih svojstava tekuće i polutekuće hrane (točka smrzavanja i odmrzavanje, entalpija, specifična toplina, točka želiranja škroba….)