Uređaj za plinsku kromatografiju s masenim spektorfotometrom

Plinski kromatoraf (GC) je analitički instrument koji mjeri sastav različitih komponenti u uzorku. Plinska kromatografija (GC) se većinom primjenjuje za analizu hlapljivih spojeva primjerice terpena, međutim u novije se vrijeme primjenjuje i za analizu polifenolnih spojeva, ali uz prethodnu derivatizaciju analita. Detektor mjeri količinu komponenti koje izlaze iz kolone.

Na uređaju će se moći vršiti:

  • analiza (kvantitativna i kvalitativna) aromatskih komponenti u hrani primjenom HS-SPME (head space- solid phase microextraction) metode sa MS detektorom.
  • analiza (kvantitativna i kvalitativna) sastava masnih kiselina primjenom FID detektora.
  • analiza biološki aktivnih spojeva (antocijani, polifenoli, fenolne kiseline…) u hrani (kvantitativna i kvalitativna)