Uređaj za određivanje reoloških svojstava – viskozimetar

Reološka svojstva krutih materijala su elastičnost i plastičnost, a tekućih viskoznost. Namirnice rijetko pokazuju samo jedno reološko svojstvo jer su dio složenog sastava hrane. Na reološka svojstva namirnica utječe niz čimbenika: temperatura, udio suhe tvari, mikrobiološke i kemijske reakcije, koncentracija otopine, pH, brzina smicanja, vrijeme smicanja (kod sustava ovisnih o vremenu) i uvjeti pripreme i skladištenja uzorka.

 Na uređaju će se moći:

  • analizirati reološka svojstava tekuće i polutekuće hrane.
  • detaljno odrediti viskoznost i reološki parametri materijala, kao i utvrditi tipa tečenja materijala